Аналіз світового досвіду з ефективності впровадження в практику очистки комунальних стічних вод

Суттєві зміни господарчої діяльності людини, що відбуваються в останні роки, мають глобальний характер і пов’язані в першу чергу із

розвитком нових інтенсивних промислових технологій та зростаючим використанням у побуті широкої гами хімічних речовин.


Все це, відповідно, обумовлює також суттєві зміни на сучасному етапі характеру забрудненості комунальних стічних вод.

Так, в міських стічних водах збільшується вміст речовин техногенного характеру,що відносяться до категорії ксенобіотиків.

Ці сполуки досить важко піддаються мікробіальній біодеструкції та чинять токсичний вплив на біоценоз активного мулу.

Аналіз світового досвіду

В стічних водах збільшується також вмістсполук азоту та фосфору,

концентрація яких значно перевищує необхідні стехіометричні

співвідношення.

Сума цих факторів справляє негативний вплив на життєдіяльність

активного мулу, стан і різновидність природних біоценозів, що формуються в

залежності від составу стоків та деяких інших чинників [ 1-5].

Так як на переважній більшості каналізаційних очисних станцій країн

СНД використовується традиційна технологія біологічної очистки стічних

вод, можливості пристосування якої до складних сучасних умов обмежені,

така ситуація призводить до численних порушень регламенту експлуатації

споруд біологічної очистки, неможливості забезпечення нормативів якості

очистки стоків і, як наслідок, к погіршенню екологічної ситуації в регіоні4

Як відомо, найбільш ефективно перебіг процесів біологічної деструкції

забруднюючих речовин стічних вод відбувається в умовах дотримання

регламентованих значень співвідношення БСК20:N:Р (100:5:1) та

співвідношення концентрацій легко– та важкоокислюваних речовин у

вихідних стічних водах (біохімічний показник стічних вод).

Згідно з [5] для типових комунальних стічних вод оптимальні значення

біохімічного показника складають – Кб = 0,86 – 0,7. При значеннях Кб ≤ 0,67

застосування традиційних біологічних методів очистки не забезпечує

сталість і ефективність проведення процесу очистки.


Детальніше у PDF документі …